Obec Selce

Začaté správne konanie - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, krovitého porastu

Číslo konania:SK 10399/2019/28

Dátum zverejnenia informácie:23.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, krovitého porastu o výmere 13916 m2, na pozemkoch parc. č. 921 KN-E (parc. č. 921 KN-C), parc. č. 875 KN-C v k.ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.