Obec Selce

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:


Číslo konania:SK 804/2024/07

Dátum zverejnenia informácie:24.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 269/1 registra KN-C v k. ú. Dolný Badín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 897/2022/7

Dátum zverejnenia informácie:28.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, dreviny v zlom zdravotnom stave, ktoré rastú na pozemku parc. č. 719 registra KN-E v k. ú. Dolný Badín , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10975/2019/28

Dátum zverejnenia informácie:11.12.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, 5 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1028 KN- E (1028/1 KN-C) v k.ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Začaté správne konania:

Číslo konania:SK 10399/2019/28

Dátum zverejnenia informácie:23.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, krovitého porastu o výmere 13916 m2, na pozemkoch parc. č. 921 KN-E (parc. č. 921 KN-C), parc. č. 875 KN-C v k.ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.